• Tekoja Haminan hyväksi

  Tekoja Haminan hyväksi

  Kunnissa päätetään suomalaisten arkeen kaikkein suorimmin vaikuttavista asioista. Kokoomus haluaa edistää haminalaisten hyvinvointia, sujuvaa arkea sekä monipuolisen kaupungin vetovoimaa lisääviä toimia.

  Tulevaisuuden Haminaa katsotaan luottavaisin mielin ja rakentavalla yhteistyöllä.

 • Tekoja Haminan hyväksi

  Tekoja Haminan hyväksi

  Tulevaisuuden Haminaa katsotaan luottavaisin mielin ja rakentavalla yhteistyöllä.

 • Koti
 • Kuntapoliittinen ohjelma

Kuntapoliittinen ohjelma 2017-2021

Kaikille hyvä Hamina tehdään yhdessä.

Hyvinvoiva Hamina

Hyvinvoiva Hamina

 • Pidetään yllä korkeatasoista varhaiskasvatusta, joka edistää lasten hyvinvointia.
 • Huolehditaan nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista siten, että mahdollisia ongelmia ehkäistään ennalta.
 • Turvataan sekä perusopetuksessa että lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa laadukkaat, kilpailukykyiset ja riittävät resurssit.
 • Huolehditaan kaupungin henkilöstön työssäjaksamisesta, hyvinvoinnista ja ammattitaidosta, sillä niiden avulla kaupunkilaisille varmistetaan asianmukaiset palvelut.
 • Tuetaan ikäihmisten kotiasumista palveluilla, jotka tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.
 • Turvataan kaupunkimme korkealaatuinen kuntoutusosaaminen, jotta se hyödyttää sekä kaupunkilaisia että ympäröivän maakunnan asukkaita.
 • Taataan kaikenikäisille leikki- ja liikuntamahdollisuuksia asuinalueiden kaavoituksessa.
 • Turvataan kattavat ja korkeatasoiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut kaikille haminalaisille.
 • Huolehditaan siitä, että haminalaiset saavat erikoissairaanhoitoa sujuvasti ja oikea-aikaisesti.
  Säilytetään tasokkaat neuvolapalvelut.

Yhteisöllinen Hamina

Yhteisöllinen Hamina

 • Kaupunkilaisten on hyvä asua ja elää yhteisöllisessä Haminassa.​​
 • Kaupungin virkamiesten ja päättäjien on käytävä asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa vuoropuhelua palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että nämä tahot voivat ottaa asioihin kantaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.
 • Suunnittelu perustetaan käyttäjien tarpeisiin.
 • Yhteistyötä lähikuntien kanssa kehitetään.
 •  Lähiseudun tuottajien palvelutarjonta asetetaan etusijalle.

Elinvoimainen Hamina

Elinvoimainen Hamina

 • Toteutetaan kaavoitus ja lupaprosessit nopeasti ja joustavasti, jotta ne palvelevat yritysten ja asukkaiden tarpeita.
 • Tehdään Hamina houkuttelevaksi asukkaille ja yrityksille viihtyisillä asuinalueilla ja yrittäjien tarpeita vastaavilla palveluilla.
 • Säilytetään ja kehitetään kaupungin historiallinen keskusta, ympäröivä maaseutu ja saaristo elinvoimaisena kokonaisuutena.
 • Hyödynnetään markkinoinnissa kaupungin erityispiirteitä: koko kaupunkiympäristöä, sekä varuskuntaa että meren ja rajan läheisyyttä.
 • Huolehditaan kaupungin julkisesta omaisuudesta asianmukaisesti laadittua suunnitelmaa noudattaen.

Turvallinen Hamina

Turvallinen Hamina

 • Huolehditaan liikenneympäristön ja asuinympäristön turvallisuudesta sekä varmistetaan poliisin riittävä läsnäolo.
 • Huolehditaan pelastuslaitoksen toimintaresursseista ja pidetään puolustusvoimille soveltuvaa toimintaympäristöä yllä.

Terveen kuntatalouden Hamina

Terveen kuntatalouden Hamina

 • Menestyksen perustana ovat asianmukaiset talouskäytännöt kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikonsernissa.
 • Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten kokonaisveroaste ei nouse ja että SOTE- ja maakuntauudistus toteutetaan Haminan talouspohjaa vahvistaen.
 • Verotuloja pyritään lisäämään panostamalla "Vetovoimainen asuminen" -hankkeeseen, asukasluvun lisäämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen.